صنایع روشنایی فارسیان

caqngtzb.qxj– مطابق با استاندارد EN/IEC 61008-1
– قدرت قطع اتصال کوتاه ۶KA
– نوع محافظت Ground Fault
– رنج جریانی ۱۶, ۲۵ , ۳۲ , ۴۰ , ۶۳ , ۸۰ , ۱۰۰ آمپر
– درجه حساسیت ۱۰ – ۳۰ – ۱۰۰ و ۳۰۰ آمپر
– در انواع ۲پل (۱+N) و ۴ پل (۳+N)
– درجه تحمل ضربه ۶۰۰۰v
– داراي نمایانگر قطع و وصل

Sponsors