صنایع روشنایی فارسیان

پروژکتورال ای دی مدل روناک، محصولی در زوایای تابش ۱۲۰ درجه است که با مصرف بسیار کم نور مناسبی را عرضه می نماید. این محصول بافریم جدید بسیار زیبا و شکیل بوده وقابلیت خنک شدن را از هر دو طرف پروژکتور میسر می سازد.
rrr

Sponsors