صنایع روشنایی فارسیان

faxdauf4.sic

پریز شبکه تک سوکت K&S
دارای استاندارد TSE ترکیه
استاندارد CE اروپا
استاندارد TUV آلمان

Sponsors